Regulamin Serwisu - WiseMove Group

Regulamin Serwisu

REGULAMIN SERWISU

1 UWAGI OGÓLNE

 

 1. WiseMove.pl jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest firma WiseMove Biznes Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Ogłęczyzna 20, 31-589 Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000812430, o kapitale zakładowym 6000 zł, nr NIP 6783182404, będącą częścią marki WiseMove Group, zwaną w dalszej części regulaminu „WiseMove”.
 2. Wszystkie osoby, przystępujące do korzystania z serwisu WiseMove.pl przyjmują do wiadomości i akceptują warunki niniejszego regulaminu.
 3. Serwis WiseMove.pl jest stroną internetową zawierającą informacje na temat szeroko pojętego sektora finansowego oraz biznesowego. Informacje i materiały w nim zawarte pochodzą w większości ze źródeł własnych. Serwis w części również korzysta ze źródeł zewnętrznych, w tym od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących z WiseMove Group i prowadzący stronę nie ingeruje w ich treść, z zastrzeżeniem innych postanowień regulaminu. WiseMove.pl nie jest zarejestrowanym tytułem prasowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe.
 4. WiseMove zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości WiseMove.pl.

 

2 ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

 

 1. Korzystanie z WiseMove.pl podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
 2. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw WiseMove, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym regulaminem lub w inny sposób nagannym.

 

3 ODPOWIEDZIALNOŚĆ WISEMOVE

 

 1. W przypadku otrzymania uzasadnionych wiadomości, iż w serwisie WiseMove.pl znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich WiseMove podejmie odpowiednie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. W szczególności podstawą do podjęcia takich działań jest uprawdopodobnienie takich okoliczności w znacznym stopniu albo prawomocny wyrok właściwego Sądu.
 2. WiseMove nie jest zobowiązany do przechowywania kopii zapasowych materiałów opublikowanych w serwisie, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych.
 3. Informacje przedstawione w WiseMove.pl pozyskiwane są z ogólnie dostępnych źródeł lub od stron trzecich uprawnionych do udostępniania takich informacji. WiseMove dokłada wszelkich starań, aby informacje te były rzetelne i aktualne, nie gwarantuje jednak, że każda informacja spełnia warunki dokładności, rzetelności, terminowości oraz kompletności i że może być wykorzystana w dowolnym celu przez użytkownika. WiseMove zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych w serwisie WiseMove.pl oraz za informacje pochodzące od innych osób niż WiseMove.
 4. Wszelkie informacje publikowane przez WiseMove nie są w żadnym zakresie czynnościami pomocy podatkowej, prawnej, finansowej, ubezpieczeniowej czy inwestycyjnej. Użytkownicy zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji, przed podjęciem decyzji skutkujących zaciągnięciem zobowiązań finansowych, powinni wnikliwie rozważyć swoją sytuację majątkową, potrzeby i oczekiwania oraz szczegółowo zapoznać się z treścią zawieranej umowy, w szczególności w odniesieniu do praw i obowiązków, w tym opłat, a w miarę potrzeby, skorzystać z porad świadczonych przez wykwalifikowane osoby.
 5. Wszystkie informacje są przekazywane bezpłatnie i są dostępne powszechnie dla każdego użytkownika Internetu.
 6. Informacje udzielane przez ekspertów w ramach strony WiseMove.pl pod nazwą „Blog” zawierają praktyczne przykłady związane z problemami użytkowników, jednak nie są w żadnym wypadku rozwiązaniem konkretnego problemu danego użytkownika.
 7. Informacje, porady, odpowiedzi ekspertów ani jakiekolwiek inne informacje zawarte w WiseMove.pl nie stanowią oficjalnej wykładni prawa.
 8. WiseMove dokłada wszelkich starań, aby na bieżąco eliminować ewentualne opóźnienia, błędy lub niekompletność informacji, jak też zakłócenia w działaniu strony internetowej WiseMove.pl. WiseMove zastrzega możliwość braku bieżącej eliminacji ewentualnych opóźnień, błędów lub niekompletności informacji w związku ze zdarzeniami będącymi następstwem okoliczności, za które WiseMove.pl nie ponosi odpowiedzialności.
 9. WiseMove nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej WiseMove.pl, ani za ich wykorzystanie przez osoby trzecie.
 10. Niniejsza strona internetowa WiseMove.pl ma charakter wyłącznie informacyjny.

 

4 PARTNERZY WISEMOVE

 

 1. WiseMove publikuje bannery, teasery i linki do innych stron i serwisów internetowych. Odnośniki takie mogą prowadzić do właścicieli reklam, dostawców treści bądź partnerów (podmiotów współpracujących), którzy mogą w wyniku umów korzystać z elementów identyfikacji wizualnej WiseMove, m.in. z logo, stylu, wspólnej marki.
 2. WiseMove nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zawartych na stronach partnerów współpracujących. Korzystając z banneru lub linku użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.
 3. WiseMove nie ponosi odpowiedzialności za dostawę bądź jakość jakichkolwiek produktów bądź usług sprzedawanych bądź reklamowanych za pośrednictwem lub na stronach WiseMove.pl (gwarancja, rękojmia), w sytuacji, gdy sprzedawcą albo usługodawcą jest inny podmiot.
 4. WiseMove nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i ochronę danych osobowych swoich partnerów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących polityki prywatności partnerów WiseMove.pl, należy odwiedzić stronę partnera oraz zapoznać się dokładnie z daną polityką prywatności.
 5. WiseMove nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach swoich partnerów.
 6. WiseMove nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia wszelkich informacji lub materiałów dostępnych na stronach partnerów współpracujących.

 

5 ZASTRZEŻENIA TECHNICZNE

 

 1. WiseMove dokłada wszelkich starań, aby informacje przesyłane za pośrednictwem strony WiseMove.pl dotarły do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej, jednak ze względu na techniczne ograniczenia WiseMove nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pośrednictwem strony WiseMove.pl dotrą do użytkownika w sposób bezbłędny, kompletny i pełny.
 2. WiseMove dołoży wszelkich starań, aby jakakolwiek transmisja danych za pomocą Internetu była bezpieczna tzn., aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem tajemnicy, całości i kompletności przesyłanych danych, niemniej nie gwarantuje, że transmisja taka będzie bezpieczna. WiseMove nie gwarantuje, że prawidłowego działania systemu transmisji, w tym w przypadku opóźnień i zakłóceń w przesyłaniu informacji będących następstwem okoliczności, za które WiseMove nie ponosi odpowiedzialności.
 3. WiseMove nie gwarantuje bezpieczeństwa informacjom do niego przesyłanym. Dlatego wszelkie takie transmisje są realizowane na własne ryzyko osoby przesyłającej informacje.

 

6 PRAWA AUTORSKIE

 

 1. Zarówno układ treści zawarty w serwisie WiseMove.pl jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego. Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich.
 2. Zawartość serwisu WiseMove.pl może być przez użytkowników wykorzystywana tylko dla użytku osobistego. Wykorzystanie do innych celów, a w szczególności – komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ze strony WiseMove i w ramach przeznaczenia określonego przez WiseMove. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości serwisu, należy się z kontaktować z WiseMove Biznes Sp. z o.o. pod adresem biuro@WiseMove.pl.
 3. Korzystanie z materiałów opublikowanych w serwisie WiseMove.pl w celu innym niż do użytku osobistego, a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego.
 4. Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe które występują na stronach WiseMove.pl. podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
 5. W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez użytkownika, będzie on zobowiązany naprawienia szkody WiseMove na zasadach ogólnych.

 

7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Kontaktując się z naszą firmą, wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu świadczenia przez WiseMove przekazanych w procesie obsługi oraz zawartych w dokumentach, w celach związanych z teraźniejszym oraz przyszłym wykonywaniem usług pośrednictwa i pomocy finansowej, w tym obejmującym monitoring procesu zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową lub bankiem i związaną z tym koniecznością archiwizacji danych lub otrzymywanie od WiseMove informacji o rynkach finansowych, nowoczesnych narzędziach inwestycyjnych, atrakcyjnych ofertach ubezpieczeniowych oraz nowościach rynku bankowego i dotyczących usług wspierających prowadzenie i rozwój biznesu.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma WiseMove Biznes Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Oś. Oświecenia 48/22, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000812430, o kapitale zakładowym 6000 zł, nr NIP 6783182404, będącą częścią marki WiseMove Group
 3. Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celach związanych z prowadzeniem przez WiseMove działalności w zakresie pośrednictwa oraz pomocy finansowej oraz w celu marketingu usług własnych WiseMove, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.). Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wykonywania przez WiseMove usług pośrednictwa i pomocy finansowej oraz wsparcia w zakresie prowadzenia i rozwoju firmy.
 4. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, w szczególności uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz uzyskania informacji na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania. Mają Państwo również prawo żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub usunięcia Państwa danych osobowych.
 5. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 26 sierpnia 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz.1204 ze zm.) informujemy Państwa, że zgoda ta może być w każdym czasie odwołana.
 6. Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu świadczenia przez WiseMove usług pośrednictwa finansowego, z usług biznesowych lub w celu marketingowym, lub na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną prosimy o kontakt:
 • telefoniczny pod numerem +48 577 399 733,
 • w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej: biuro@WiseMove.pl,
 • kontakt z ekspertem finansowym w biurze WiseMove,
 • w formie pisemnej na adres siedziby WiseMove Group, ul. Ogłęczyzna 20, 31-589 Kraków.
 1. Jeżeli chcieliby Państwo uzupełnić, uaktualnić lub sprostować swoje dane osobowe, jak również otrzymać informację na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania, prosimy o kontakt za pośrednictwem Formularza na stronie internetowej WiseMove.pl.

 

8 ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. Użytkownik, w związku ze świadczeniem przez WiseMove usług drogą elektroniczną, przez udostępnienie WiseMove identyfikującego go adresu elektronicznego oraz zaznaczenie odpowiedniego pola w serwisie pod klauzulami o przetwarzaniu danych osobowych oraz o otrzymywaniu informacji handlowej drogą elektroniczną, wyraża zgodę na przesyłanie przez WiseMove, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, skierowanej do Użytkownika informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Użytkownik może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez WiseMove.
 3. Reklamacja przesyłana jest przez Użytkownika do WiseMove za pośrednictwem Formularza kontaktowego na stronie internetowej WiseMove.pl. WiseMove rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od daty jej wpłynięcia, jednak w sytuacji, gdy sprawa będzie wymagała przeprowadzenia rozbudowanego postępowania wyjaśniającego, termin może ulec przedłużeniu o dalsze 30 dni.
 4. Po rozpatrzeniu reklamacji WiseMove wysyła Użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.

 

9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu rozstrzygają właściwe sądy powszechne.
 2. WiseMove zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu.

 

Zmieniony Regulamin będzie dostępny w serwisie WiseMove.pl od momentu jego zmiany. Zmiany Regulaminu nie odnoszą skutku wobec praw lub obowiązków użytkowników powstałych w związku z korzystaniem z serwisu przed jego zmianą, chyba że są korzystniejsze dla użytkowników. Dotychczasowy Regulamin dostępny jest w WiseMove i będzie przekazywany zainteresowanemu użytkownikowi bezpłatnie na każde żądanie skierowane mailem na adres: biuro@WiseMove.pl